Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een MR. Dit wettelijk verplicht orgaan denkt, stemt en adviseert mee in alles wat met de school te maken heeft. De MR volgt het schoolbeleid in organisatie, personeel, financiën, beleid en huisvesting.

Wie zitten er in de MR van de Alfrinkschool?

Lieke klein Severt – voorzitter (oudergeleding)
Yvonne Markink – secretaris (oudergeleding)
Laura Peters (personeelsgeleding)
Wendy te Deeseke (personeelsgeleding)

 

Wilt u meer weten over de MR? Neem dan gerust contact op met één van bovengenoemde personen of mail naar mr@alfrinkneede.nl

Het reglement en de notulen van de vergaderingen kunt u inzien op school. Belangrijk nieuws vanuit de MR verspreiden we via brieven of het Alfrinkjournaal.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast een MR per school, is er bij Stichting Keender ook een GMR. De GMR overlegt met het college van bestuur over onderwerpen op stichtingsniveau.  Monique Bolster is de contactpersoon in de GMR voor de Alfrinkschool.